logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2562

 

งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13

บรรยากาศงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานกิจกรรมตึกกลม

ภาพถ่าย : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช และ นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวนุชสรา บุญครอง