ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

The 15th Anniversary of Cooperative Research Station in Southeast Asia, ICBiotech, Osaka University (OU: CRS)
and Mahidol University and Osaka University Collaborative Research Center (MU-OU: CRC)

เข้าสู่วาระครบรอบ 15 ปี หน่วยความร่วมมือการวิจัยสำหรับประเทศในตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์นานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้า (OU:CRS) และหน่วยความร่วมมือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยโอซาก้า (MU-OU:CRC) ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2545 และจะครบวาระ 15 ปี ในปี พ.ศ. 2560 โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการสัมมนาซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ICBiotech, Osaka University และบริษัท Shimadzu เป็นผู้ร่วมให้ความสนับสนุนการสัมมนาในครั้งนี้

 

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร