ยินดีต้อนรับ

บริการประทับจิต คือ แนวคิดของงานคลัง

ข้อมูลน่ารู้

*** เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยมหิดล  13 หลัก คือ 0994000158378 ***

** แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
** แนวปฏิบัติ(เพิ่มเติม)และกำชับการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
** แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล
** การมอบอำนาจการดำเนินการด้านการคลังและพัสดุ
** พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
** ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


** ตัวอย่างใบเสร็จ บริษัท/ร้านค้า สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
** แนวทางปฏิบัติ การขออนุมัติไปประชุม อบรม สัมมนาในประเทศ