กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ หน่วยการเงิน

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์ และวิธีการยืมเงิน พ.ศ.2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินทดรองจ่าย พ.ศ.2551

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ.2551

แนวปฏิบัติ

[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล] หลักเกณฑ์และขั้นตอนการยืมเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล] แนวปฏิบัติการรับเงิน