ติดต่อเรา

งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000158378

แผนที่การเดินทาง

Call Tree งานคลังและพัสดุ

ห้องรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ  (K118) 02-201-5006

ห้องงานคลัง (K108) 
หน่วยการเงิน 02-201-5062,5063-5066,5014
หน่วยบัญชี 02-201-5061,5065
หน่วยงบประมาณ 02-201-5060,5067,5014
หน่วยจัดการเงินทุนวิจัย บริการวิชาการ และทุนการศึกษา 02-201-5064,5068
02-201-5069

ห้องพัสดุ (K135)
02-201-5081-5084,5086,5088
02-201-5089