กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ หน่วยจัดการเงินทุนวิจัย บริการวิชาการ และทุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุสำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561

แนวปฏิบัติ

[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล] แนวปฏิบัติและขั้นตอนยืมเงินทุนวิจัย

[กรมบัญชีกลาง] ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ