กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ หน่วยงบประมาณ

ระเบียบ

[สำนักงบประมาณ] ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าอาหาร พ.ศ. 2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง พ.ศ.2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการอบรมต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการอบรมต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2559 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่2)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงินค่าใช้สอย พ.ศ. 2553

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าใช้สอย พ.ศ. 2558

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่างอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ศาลายา พ.ศ. 2553

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพิสิฐวิธานและหลักสูตรปกติ พ.ศ. 2553

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าอาหาร พ.ศ. 2553

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม พ.ศ. 2553

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายเงินอุดหนุนแก่หัวหน้าโครงการหรือผู้ให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2553

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง พ.ศ. 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย และสนามกีฬา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจัดอาหารว่าง ทำความสะอาด และจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราและการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย (Bench Fee) และค่าใช้จ่ายในการบริการ (Service Fee) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่2)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ. 2553

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการขอใช้รถยนต์ พ.ศ. 2553

แนวปฏิบัติ

[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล] แนวปฏิบัติการขออนุมัติไปประชุม อบรม สัมมนาในประเทศ