ขั้นตอน/แบบฟอร์ม หน่วยการเงิน

1.เงินยืมทดรองจ่าย

2.การนำส่งเงินประจำวัน

3.การตั้งเบิกฎีกา

4.การโอนเงินและการจ่ายเช็ค

แบบฟอร์มการเงิน 

1.ใบสำคัญรับเงิน   [Download PDF]     [Download Word]
2.ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  [Download PDF]     [Download Excel]
3.สัญญาเงินยืม  [Download PDF]