ขั้นตอน/แบบฟอร์ม หน่วยพัสดุ

ขั้นตอนต่างๆ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 (2) (ข)

ขั้นตอนการส่งพัสดุคืนหน่วยพัสดุ

ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกวัสดุสำนักงาน  วัสดุงานบ้านงานครัว  แอลกอฮอล์ กระดาษถ่ายเอกสาร

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการและขอความเห็นชอบในการจัดซื้อพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563   [Download PDF]     [Download Word]

แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
อันเนื่องมาจากภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดหา (ซื้อ/จ้าง) วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับการจัดหาที่ได้รับอนุมัติหลักการแล้ว

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 (2) (ข)

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 (2) (ข) สำหรับทุนสนับสนุนเงินสมทบในการทำวิจัย

แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ กรณีการจัดหาไม่เกิน  30,000.00  บาท (วิธีเฉพาะจงเจาะข้อ 56 (2) (ข))

แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ กรณีการจัดหาไม่เกิน  100,000.00  บาท (วิธีเฉพาะจงเจาะข้อ 56 (2) (ข))

แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ กรณีการจัดหาวงเงินเกิน  100,000.00  บาท แต่ไม่เกิน 500,000.00 บาท
(วิธีเฉพาะจงเจาะข้อ 56 (2) (ข))

แบบฟอร์มทะเบียนขึ้นครุภัณฑ์

เพิ่มข้อมูลหลักผู้ขาย

การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางของปปช