ขอบเขตหน้าที่

ภายในคณะวิทยาศาสตร์

 1. จัดทำประกาศคณะวิทยาศาสตร์ด้านการคลังและพัสดุ
 2. ดำเนินการด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการกองทุนเงินยืมสวัสดิการ
 3. ดำเนินการเงินทดรองจ่าย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ Supplement ออกหนังสือรับรองเงินรายได้ประจำปี
 4. ดำเนินการด้านเงินลงทุน
 5. ดูแลและจัดทำรายงานเงินงบประมาณของภาควิชา/งาน/หน่วย ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติหลักการ ,ขออนุมัติเบิก และเร่งรัดและติดตามการใช้งบประมาณ
 6. ตรวจสอบเอกสารงานจ้างปรับปรุง คำนวณราคากลาง สืบราคาและให้คำปรึกษาแก่ภาควิชา/งาน/หน่วย เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างทุกเรื่อง ทุกวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551
 7. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยและทุนการศึกษาทั้งหมดของคณะฯ จ่ายเงินสมทบทุนผู้ช่วยนักวิจัยบัณฑิตศึกษา

ภายนอกคณะวิทยาศาสตร์

 1. ดำเนินการธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม
 2. ประสานงานกับกองแผนงาน และสำนักงบประมาณ เกี่ยวกับการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายงานผลการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดผลผลิต และการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายไตรมาส
 3. ประสานงานกับกองคลัง เกี่ยวกับงบประมาณ การโอนเงิน การวางฎีกา กระทบยอดงบประมาณและภาระผูกพัน
 4. ประสานงาน บริษัท /ห้าง /ร้าน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสัญญาจ้างงานจ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด ซ่อมบำรุง
 5. ประสานงานกับกรมศุลกากร ด้านการเปิด L/C การขอยกเว้นภาษีอากรนำเข้าวัสดุหรือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ