กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ หน่วยพัสดุ

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2561

แนวปฏิบัติ

แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล

[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล] แนวปฏิบัติ(เพิ่มเติม)และกำชับการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 

[กรมบัญชีกลาง] แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานจ้างบริการ งานปรับปรุงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท