กระบวนการต่างๆ ภายในงานคลังและพัสดุ

1. กระบวนการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย
2. กระบวนการบริหารเงินทุนการศึกษา
3. กระบวนการทางบัญชี
4. กระบวนการทางงบประมาณ
5. กระบวนการทางพัสดุ
6. กระบวนการทางด้านเงินทดรองจ่าย
7. กระบวนการทางด้านการจ่ายเงิน
8. กระบวนการทางด้านการประมวลผลเงินเดือน
9. กระบวนการทางด้านธุรการ
10. กระบวนทางด้านสวัสดิการ