เช็ค(บริษัท/ห้างร้าน)

จ่ายเช็คทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 14.30 น. 

ติดต่อ คุณสุนันทา โทร. 02-201-5066 หรือ LINE Official Account 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการรับเช็ค
checkbox-blue-icon ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
checkbox-blue-icon สำเนาบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อรับเช็ค
checkbox-blue-icon สำเนาหน้าหนังสือรับรองการจดทะเบียน (บริษัท/ห้าง) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)

*กรณีเจ้าของบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่สะดวกมารับเช็คด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจการรับเช็ค
checkbox-orange-icon หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท/ครั้ง หรือ 30 บาท/ปี)       arrow-right-green ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

checkbox-orange-icon สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
checkbox-orange-icon สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ


navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565  new-icon
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 (คุณวีรวัฒน์)
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565  
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 (คุณจิรายุ)
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565  
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 (คุณวีรวัฒน์)

navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบเดือน พฤษภาคม 2565
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบเดือน เมษายน 2565
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบเดือน มีนาคม 2565
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบเดือน มกราคม 2565

navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบปี 2564
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบปี 2563
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบปี 2562
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบปี 2561