เช็ค(บริษัท/ห้างร้าน)

จ่ายเช็คทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 14.30 น.

ติดต่อ คุณสุนันทา โทร. 02-201-5066 หรือ LINE Official Account 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการรับเช็ค
checkbox-blue-icon ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
checkbox-blue-icon สำเนาบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อรับเช็ค
checkbox-blue-icon สำเนาหน้าหนังสือรับรองการจดทะเบียน (บริษัท/ห้าง) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)

*กรณีเจ้าของบริษัท/ห้าง/ร้าน ไม่สะดวกมารับเช็คด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจการรับเช็ค
checkbox-orange-icon หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท/ครั้ง หรือ 30 บาท/ปี)       arrow-right-green ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

checkbox-orange-icon สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
checkbox-orange-icon สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ


navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (คุณวีรวัฒน์) new-icon
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 (คุณจิรายุ)
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 (คุณวีรวัฒน์)
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (คุณจิรายุ)
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 (คุณวีรวัฒน์)
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 (คุณจิรายุ)
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 (คุณวีรวัฒน์)
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 (คุณวีรวัฒน์)
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 (คุณจิรายุ)
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
navigate-right-icon เริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (คุณวีรวัฒน์)

navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบเดือน กันยายน 2564
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบเดือน สิงหาคม 2564
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบเดือน กรกฎาคม 2564
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบเดือน มิถุนายน 2564
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบเดือน พฤษภาคม 2564
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบเดือน เมษายน 2564
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบเดือน มีนาคม 2564
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบเดือน มกราคม 2564

navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบปี 2563
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบปี 2562
navigate-right-icon จ่ายเช็ครอบปี 2561