การบริจาคเงิน/e-Donation

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นสถานศึกษาที่มีรายชื่อหน่วยรับบริจาค ลำดับที่ 24320
ที่ใช้ระบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
กำหนดให้มีสิทธิขอลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งสามารถบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ตำราหนังสือการวิจัย การผลิตบัณฑิต
ตลอดจนค่าใช้จ่ายจัดสร้างอาคาร เพื่อเป็นสถานการศึกษา


เงินบริจาคที่สามารถลดหย่อนภาษี 1 เท่า

 • เงินบริจาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กองทุน ศาสตราจารย์เกียรติยศ สตางค์ มงคลสุข
 • กองทุน ศาสตราจารย์เกียรติยศ พรชัย มาตังคสมบัติ
 • กองทุน ศาสตราจารย์เกียรติยศ ประสพ รัตนากร

เงินบริจาคที่สามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่า / e-Donation

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหา หรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่สถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ช่องทางการบริจาคเงิน

 • เงินสด (เดินทางมาบริจาคด้วยตนเอง)
 • บัตรเครดิต (เดินทางมาบริจาคด้วยตนเอง)
 • เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล”
 • โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Counter Bank) บัญชีกระแสรายวัน
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 016-3-00325-6 
 • โอนเงินผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) บัญชีออมทรัพย์
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 016-2-10322-3 
 • โอนเงินผ่าน QR Code (e-Donation) เฉพาะลดหย่อนภาษี 2 เท่า เท่านั้น

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนัชย์นภัส โทร.02-201-5065


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กรณีการบริจาคผ่านระบบ e-Donation ยกเว้นการออกใบเสร็จรับเงิน

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา

 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 663) พ.ศ. 2561