logo

ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน


เสวนา Science Café ตอน จับตามอง!! โรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรนา
Science Café special seminar on "Coronavirus Outbreak: Latest News"

วิทยากรโดย ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
รศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และ พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
ดำเนินรายการโดย ดร. นพ.พรรษกร ตันรัตนะ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
January 27, 2020, 10.00-11.00 a.m., Room K102, Faculty of Science, Mahidol University, Phayathai Campus

# ชื่อ-นามสกุล ภาควิชา / หน่วยงาน / กลุ่มสาขาวิชา
1 ผศ. ถกล เจริญศิริสุทธิกุล พยาธิวิทยา
2 ดร. ธน เตชะเลิศไพศาล จุลชีววิทยา
3 นาง ดวงเนตร อิศรางกูร ณ อยุธยา จุลชีววิทยา
4 นาง ปิยานี รัตนชำนอง เภสัชวิทยา
5 น.ส. กฤษดาพรรณ ตากกระโทก ชีวเคมี
6 นาง วริศรา ทาทอง งานบริหาร
7 น.ส. โชทิชา สุวรรณโคตร งานบริหาร
8 น.ส. ธนิดา เหล่าภานุพงษ์ จุลชีววิทยา
9 นาย อคราพิชญ์​ ศิริประภารัตน์ เคมี
10 นาง อัจฉรา เมืองครุธ พฤกษศาสตร์
11 ดร. รดีกร อัครวงศาพัฒน์ จุลชีววิทยา
12 นาย พลังพล คงเสรี เคมี
13 นาย วันเฉลิม เย็นใจ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
14 นาย โยธิน จูประสงค์ พิษวิทยา งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
15 วัชราภรณ์ สนทนา สวทช.
16 นาย อาทิตยื ลมุลปลั่ง สวทช.
17 น.ส. ศิริรัตน์ อุดอินทร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์
18 น.ส. พลอยพิมพ์ จรูญพิทักษ์พงศ์ การศึกษา
19 น.ส. วัชรีวรรณ ยลวงศ์ พิษวิทยา
20 น.ส. ศศิธร ไกรฤทธิชัย งานการศึกษา
21 น.ส. พรรณนิภา วงษ์ตั้ง งานการศึกษา
22 ดร. สมชาย ญาณโรจนะ เภสัชวิทยา
23 น.ส. วราภรณ์ เมือบศรี กายวิภาคศาสตร์
24 น.ส. สุวิดา ชินวานิชย์เจริญ กายวิภาคศาสตร์
25 น.ส. เยาวพา พ่วงหลาย จุลชีววิทยา
26 น.ส. วิไลพร อุ่นน้อย งานคลังและพัสดุ
27 น.ส. นันทนาถ กิติศรีวรพันธุ์ งานวิจัย
28 น.ส. ณัฐสิมา ก้อพิทักษ์ เทคโนโลยี​ชีวภาพ​
29 นาย ทินพงศ์ วงค์ภักดี เคมี
30 รศ. จิรันดร ยูวะนิยม ชีวเคมี
31 นาย จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ อายุรศาสตร์
32 น.ส. กีรติญา กุลถิรธนาชัย เภสัช
33 น.ส. ศุภางค์ ศรีประโพธ เคมี
34 นาง ชนิตา นภาสวัสดิ์ จุลชีววิทยา
35 นาง ภัทรียา ทรงวรวิทย์ อายุรศาสตร์
36 น.ส. อลิสา นิระ เทคโนโลยีชีวภาพ
37 น.ส. สุภัครัตน์ แก้วเป็ง เทคโนโลยีชีวภาพ
38 น.ส. อรุณี สุวรรณงาม งานวิจัย
39 นาย กษิดิ์เดช ทวีผล หลักสูตรเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล
40 นาง เบญจมาภรณ์ ปิยรัตนสุวรรณ บริษัท กรีนเนเจอร์ แปซิฟิค จำกัด
41 น.ส. วราภรณ์ วิชัยต๊ะ เคมี
42 น.ส. รดาณัฐ ศรินทุ งานกิจการนักศึกษา
43 น.ส. สุลาวดี เขียวชม จุลชีววิทยา
44 นาย อารยะ โรจนวณิชชากร -
45 น.ส. วรญา รักชื่อ -
46 นาย วิชญ์ เมฆเสรีวัฒนา วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
47 ดร. ธงชัย พยุงวงษ์ -
48 น.ส. ณัฐนิช เด่นไชยรัตน์ เทคโนโลยีชีวภาพ
49 น.ส. รัชญาภรณ์ อุทธบูรณ์ ธุระกิจส่วนตัว
50 น.ส. ณัฐณิชา จิรเวชชากุล จุลชีววิทยา
51 น.ส. นันทิชา อินทร์เรืองศรี จุลชีววิทยา
52 น.ส. วรัญญา บุญรัตน์ จุลชีววิทยา
53 รศ. ดาราวรรณ ปิ่นทอง เภสัชวิทยา
54 น.ส. ลลิตา เกตุหิรัญ พฤกษศาสตร์
55 น.ส. บัว เย็นที่ CPET
56 ดร. เยาวรินทร์ นครภักดี ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
57 นาง ทัศนีย์ อินวิสัย พยาธิชีววิทยา