คณะผู้บริหาร

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
e-mail: sittiwat.ler@mahidol.ac.th
โทร: 0 2201 5001
(CV)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล
e-mail: somkid.amo@mahidol.ac.th
โทร: 0 2201 5002
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
e-mail: nathinee.pan@mahidol.ac.th
โทร: 0 2201 5006
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล
e-mail: sumalee.tan@mahidol.ac.th
โทร: 0 2201 5005 
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
e-mail: jonggonnee.wat@mahidol.ac.th
โทร: 0 2201 5835
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์
e-mail: tanakorn.oso@mahidol.ac.th
โทร: 0 2201 5004
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
e-mail: wannapong.tri@mahidol.ac.th
โทร: 0 2441 9322
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
e-mail: nuttaphon.onp@mahidol.ac.th
โทร: 0 2201 5003
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข
e-mail: ekasith.som@mahidol.ac.th 
โทร: 0 2201 5051
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
e-mail: napassorn.pun@mahidol.ac.th
โทร: 0 2201 5074
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

นายคำรณ โชธนะโชติ
e-mail: khamron.cho@mahidol.ac.th
โทร: 0 2201 5021
หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ