มอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ


เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ คณบดีจึงมอบหมายหน้าที่ให้กับรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ดังต่อไปนี้

เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ คณบดีจึงมอบหมายหน้าที่ให้กับรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ดังต่อไปนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน ตำแหน่งรองคณบดี
มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
๑.๑ กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย คือ งานพันธกิจพิเศษ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ งานตรวจสอบภายใน และโครงการจัดตั้งงานแผนและพัฒนา ภายใต้สำนักงานคณบดีในการจัดการด้านงบประมาณและแผน รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของส่วนงาน
๑.๒ ลงนามในหนังสือที่เป็นงานประจำ ตามข้อ ๑.๑
๑.๓ กำกับ ดูแลแผน และยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ อย่างบูรณาการร่วมกับคณบดี
๑.๔ ดูแล ประสานงาน และติดตามงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี
๑.๕ กำกับ ดูแล ประสานงานด้านเอกชนสัมพันธ์ ในการจัดทำข้อตกลงเชิงธุรกิจ การพัฒนาโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนด้านวิชาการและวิจัย เพื่อนำผลงานคณะวิทยาศาสตร์ ไปพัฒนาเชิงธุรกิจ
๑.๖ ดูแล ประสานงานด้านการยื่นขอจดสิทธิบัตร และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของคณะวิทยาศาสตร์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๗ กำกับ ดูแล และประสานงานการพัฒนาโครงการและกิจกรรมภาคพิเศษ
ด้านวิชาการ การเรียนการสอน และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
๑.๘ ดูแลประสานงาน ด้านการติดต่อแสวงหาความร่วมมือ การจัดทำบันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับองค์กรและสถาบันในต่างประเทศ
๑.๙ กำกับ ดูแลการจัดระบบวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้บริการแก่อาคันตุกะ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งไทยและต่างชาติ
๑.๑๐ กำกับ ดูแลแผนการปฏิบัติงาน กำหนดการดำเนินการ การรายงานประเมินผล และการติดตามผลการตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์
๑.๑๑ กำกับ ดูแล ตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. และตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
๒.๑ กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย คือ งานบริหารและธุรการ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี และงานบริการการศึกษา ศาลายา (เฉพาะหน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและอาคารสถานที่)
๒.๒ ลงนามในหนังสือที่เป็นงานประจำตามข้อ ๒.๑
๒.๓ กำกับ ดูแล โครงสร้าง และการแบ่งส่วนงานของคณะวิทยาศาสตร์
๒.๔ กำกับ ดูแล การสรรหาผู้บริหารระดับต่างๆ และการเลือกตั้งของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
๒.๕ ลงนามอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงาน ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน และยกเลิกวันลาภายในประเทศ
๒.๖ กำกับ ดูแล และจัดทำแผนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ซ่อมบำรุง และยานพาหนะ รวมทั้งการลงนามอนุมัติการขอใช้สถานที่ในคณะวิทยาศาสตร์
๒.๗ กำกับ ดูแล เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและระบบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้าน Hardware, Software และ Peopleware
๒.๘ จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสารและระบบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแผนจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี การสื่อสารและระบบต่างๆ
๒.๙ ดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของฐานข้อมูล รวมทั้งการติดตามประเมินผลระบบ และประสานงานกับมหาวิทยาลัย กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
๒.๑๐ กำกับ ดูแล ตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. และตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ 
มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
๓.๑ กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย คือ งานคลังและพัสดุ
๓.๒ ลงนามในหนังสือที่เป็นงานประจำ ตามข้อ ๓.๑
๓.๓ อนุมัติการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ และมอบหมาย ให้ลงลายมือชื่อผู้เบิกในใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในงานคณะวิทยาศาสตร์ 
๓.๔ อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๓.๕ อนุมัติการยืมเงินทดรองจ่าย
๓.๖ อนุมัติการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรและค่ายานพาหนะ
๓.๗ อนุมัติการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
๓.๘ อนุมัติการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา
๓.๙ อนุมัติการจัดเลี้ยงในการประชุมของงานต่าง ๆ
๓.๑๐ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในบัญชี ของสถาบันการเงินที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑๑ กำกับ ดูแล ด้านพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์
๓.๑๒ จัดเตรียม ขอตั้งและติดตามการบริหารงานงบประมาณ
๓.๑๓ ดูแล ประสานงาน และเข้าร่วมประชุมในงานคลังและพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑๔ กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ของโครงการวิจัยต่างๆ
๓.๑๕ กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการประกันสังคมและลงนามในหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓.๑๖ อนุมัติลาบุคลากรในงานคลังและพัสดุ ๓.๑๗ กำกับ ดูแล ตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. และตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

๔. ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
๔.๑ กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย คือ งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (MDL) หน่วยสหสาขาวิชา และหน่วยสุขภาพของคณะวิทยาศาสตร์
๔.๒ ลงนามในหนังสือที่เป็นงานประจำ ตามข้อ ๔.๑
๔.๓ กำกับ ดูแล และประสานงานหลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษา และรายวิชา วทคร ที่เกี่ยวข้องกับแพทยศาสตร์
๔.๔ กำกับ ดูแลการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแพทย์
๔.๕ กำกับ ดูแล และประสานงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและรายวิชา วทคร ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา และดูแลการจัดระบบติดตามการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานและวงรอบที่กำหนด
๔.๖ เป็นผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ ในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และดูแลประสานงานกิจกรรมด้านบัณฑิตศึกษาต่างๆ กับบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๗ กำกับ ดูแล ประสานงานการให้บริการและดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์
๔.๘ กำกับ ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับอาจารย์ผู้ช่วยสอน และผู้ช่วยวิจัย
๔.๙ ประสานงานกับงานอย่างบูรณาการ ร่วมกับ งานสารสนเทศและสื่อสารองค์กร หลักสูตรฯ และบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
๔.๑๐ ประสานงานกับงานการศึกษาอย่างบูรณาการ ในกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
๔.๑๑ กำกับ ดูแล ตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. และตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย 
มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
๕.๑ กำกับ ดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย คือ งานวิจัย หน่วยโครงการวิจัยร่วมนานาชาติ หน่วยวิจัย และเครื่อข่ายวิจัยด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
๕.๒ ลงนามในหนังสือที่เป็นงานประจำ ตามข้อ ๕.๑
๕.๓ กำกับ ดูแล และจัดทำข้อมูลโครงการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างบูรณาการ ร่วมกับรักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและสารสนเทศ
๕.๔ กำกับดูแล ดำเนินการ และส่งเสริมการขอทุนวิจัย และการดำเนินการของโครงการวิจัย
๕.๕ กำกับ ดูแล พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม และความปลอดภัยในการทำวิจัย
๕.๖ ดูแลประสานงาน และส่งเสริมการสร้างหน่วยวิจัยและเครือข่ายงานวิจัยด้านต่าง ๆ
๕.๗ ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่งานวิจัย และสร้างกลไกเอื้ออำนวยเกี่ยวกับการสร้างผลงานนวัตกรรมที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม
๕.๘ กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานหน่วยสัตว์ทดลอง
๕.๙ กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานหน่วยเครื่องมือกลาง
๕.๑๐ กำกับ ดูแล ตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. และตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา
มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
๖.๑ กำกับ ดูแล การบริหารงานด้านที่ได้รับมอบหมาย คือ หน่วยบริการการศึกษาและธุรการ หน่วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ งานศาลายา
๖.๒ ลงนามในหนังสือที่เป็นงานประจำ ตามข้อ ๖.๑
๖.๓ กำกับ ดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการให้บริการการศึกษา การเรียนการสอนและนักศึกษาในรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ดำเนินการสอนที่ศาลายา โดยประสานงานอย่างบูรณาการกับงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
๖.๔ กำกับ ดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการรับและการประชาสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๕ จัดระบบดูแลนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๖ ประสานงานกับหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะ และให้คำแนะนำและพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการด้านวิชาชีพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๗ จัดทำคู่มือนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๘ อนุมัติการใช้ห้องประชุมและอนุมัติการใช้พื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา
๖.๙ ประสานงานอย่างบูรณาการกับงานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ ในการดูแลอาคารและอุปกรณ์ประจำห้องเรียน และสำนักงานต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา
๖.๑๐ กำกับ ดูแล ตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. ที่เกี่ยวข้อง
๖.๑๑ เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

๗. อาจารย์ ดร. ณัฐพล อ่อนปาน ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
๗.๑ กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย คือ งานการศึกษา และงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
๗.๒ ลงนามในหนังสือที่เป็นงานประจำตามข้อ ๗.๑
๗.๓ กำกับ ดูแล ประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี การรับและการจบการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และติดตามการได้งานและศึกษาต่อของบัณฑิต
๗.๔ กำกับ ดูแล และดำเนินการด้านวินับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
๗.๕ กำกับ ดูแล และประสานงานด้านการลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
๗.๖ รับผิดชอบการจัดกระบวนการเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ และการเขียนแผนปฏิบัติงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์
๗.๗ ติดตามผลการดำเนินงานของภาควิชาและหน่วยงาน เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ความสมดุล และผลสัมฤทธิ์และรายงานต่อมหาวิทยาลัย
๗.๘ รวบรวมข้อมูลและรับผิดชอบในการจัดทำรายงานประจำปี ของคณะวิทยาศาสตร์
๗.๙ วางแผน พัฒนา ดูแล ควบคุม และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และประสานงานการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์
๗.๑๐ ควบคุม ดูแล การจัดทำการประเมินผลความพึงพอใจต่อการนำองค์กรและการบริหารจัดการรวมทั้งนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการสร้างหรือปรับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์
๗.๑๑ อนุมัติในระบบอัตโนมัติต่างๆ เช่น การจองรถ ระบบลา ระบบแจ้งซ่อม และระบบอัตโนมัติอื่นๆ
๗.๑๒ เป็นผู้แทนในการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๑๓ รับผิดชอบโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
๗.๑๔ เป็นผู้แทนในการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
๗.๑๕ ติดตามการดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบของมหาวิทยาลัย และประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๗.๑๖ กำกับ ดูแล รับผิดชอบระบบการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์
๗.๑๗ กำกับ ดูแล ตัวชี้วัดของ สกอ. และสมศ. ที่เกี่ยวข้อง
๗.๑๘ เป็นผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

๘. อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ตำแหน่งรักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ
มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
๘.๑ ดูแลกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๘.๒ ดูแลระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
๘.๓ พันธกิจด้านกิจกรรมพิเศษ เพื่อการสร้างและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในคณะวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบภารกิจด้านการศึกษาวิจัย สื่อสารองค์กร วิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ เพื่อสานสัมพันธ์บุคลากรทั้งภายในและนอกองค์กร
๘.๔ กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย คือ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และกำกับ ดูแลบริหารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
๘.๕ ลงนามในหนังสือที่เป็นงานประจำ ตามข้อ ๘.๔
๘.๖ กำกับ ดูแลการบริการสารสนเทศ รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่สารสนเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
๘.๗ กำกับ ดูแล พัฒนาระบบเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ (ร่วมกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร)
๘.๘ จัดทำข้อมูลโครงการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ (ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิจัย)
๘.๙ ช่วยสนับสนุน การจัดหาฐานข้อมูลด้านการวิจัยและการศึกษา รวมทั้งวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านการพิจารณาโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย
๘.๑๐ รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล รวบรวม และจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ในเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
๘.๑๑ กำกับ ดูแล ตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. ที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

๙. อาจารย์ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
๙.๑ กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย คือ งานสื่อสารองค์กร
๙.๒ ลงนามในหนังสือที่เป็นงานประจำ ตามข้อ ๙.๑
๙.๓ กำกับ ดูแล ประสานงานและประเมินผล การประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านหลักสูตร การเรียนการสอน ผลงานวิจัย นวัตกรรม รางวัล และโครงการกิจกรรมต่างๆ
๙.๔ วางแผน กำกับ ดูแล ประสานงานและประเมินผล การจัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนสัมพันธ์ และโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จิตอาสาและความรับผิดชอบเพื่อสังคม (USR, University Social Responsibility)
๙.๕ ดูแลประสานงาน เรื่องการขอเข้าเยี่ยมชมและการต้อนรับอาคันตุกะ ที่มาเยือนคณะวิทยาศาสตร์
๙.๖ ดูแล ประสานงานและเข้าร่วมประชุม เพื่อการจัดกิจกรรมเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙.๗ ดูแล และประสานงานในงานที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข โดยประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้องในคณะวิทยาศาสตร์
๙.๘ จัดหา ดูแล และอนุมัติการเบิกของที่ระลึกของคณะวิทยาศาสตร์ และจัดทำรายงานสรุปเสนอคณบดีทุก ๓ เดือน
๙.๙ กำกับ ดูแล ตัวชี้วัดของ สกอ. และสมศ. ที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา
มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
๑๐.๑ กำกับ ดูแลการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย คือ งานศาลายา ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๒ ลงนามในหนังสือที่เป็นงานประจำ ตามข้อ ๑๐.๑
๑๐.๓ กำกับ ดูแล เกี่ยวกับงานสวัสดิการ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา
๑๐.๔ กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในการบริการด้านต่างๆ
๑๐.๕ กำกับ ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยของคณะวิทยาศาสตร์ที่ศาลายา
๑๐.๖ ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนที่คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา โดยประสานงานกับงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
๑๐.๗ กำกับ ดูแล ตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. ที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๘ เป็นผู้แทนคณะฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์ ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
๑๑.๑ กำกับ ดูแลเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย คือ หลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
๑๑.๒ ลงนามในหนังสือที่เป็นงานประจำ ตามข้อ ๑๑.๑
๑๑.๓ จัดการเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผลของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
๑๑.๔ เป็นผู้แทนในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี
๑๑.๕ กำกับ ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี
๑๑.๖ กำกับ ดูแลและประสานงานด้านการลงทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๑๑.๗ จัดทำคู่มือนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
๑๑.๘ กำกับ ดูแล ตัวชี้วัดของ สกอ. และสมศ. ที่เกี่ยวข้อง
๑๑.๙ เป็นผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

๑๒. นายคำรณ โชธนะโชติ ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
๑๒.๑ ช่วยดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย ภายในงานบริหารและธุรการ อย่างบูรณาการร่วมกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร
๑๒.๒ ดูแลเกี่ยวกับหน่วยอาคารสถานที่ หน่วยซ่อมบำรุง และงานบริหารและธุรการ
๑๒.๓ กำกับ ดูแล เกี่ยวกับงานสวัสดิการ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประสานงาน ดูแล เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในการบริการด้านต่างๆ
๑๒.๔ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
๑๒.๕ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสารบรรณ และระบบการเวียนหนังสือ/เอกสาร เพื่อแจ้งภายในคณะวิทยาศาสตร์
๑๒.๖ กำกับ ดูแลโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานของคณะวิทยาศาสตร์
๑๒.๗ ประสานงานการสรรหาผู้บริหารระดับต่างๆ และการเลือกตั้งของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
๑๒.๘ ลงนามอนุมัติในการขอใช้โทรสาร/โทรศัพท์ ทั้งภายในและต่างประเทศ
๑๒.๙ ลงนามอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงาน ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน และยกเลิกวันลา ภายในประเทศ
๑๒.๑๐ ดูแลการขออนุมัติใช้รถคณะวิทยาศาสตร์ และการขอใช้สถานที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์
๑๒.๑๑ กำกับ ดูแล ตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. และตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

 


(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๖๑๒ / ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๒๓๓ / ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้กับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๒๔๔ / ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้แก่รองคณบดีฝ่ายวิจัย เพิ่มเติม
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๓๙๒ / ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๕๔ / ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้แก่รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๑๐ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งรักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ และมอบหมายหน้าที่
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๐๑๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๐๗๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑๐๑ / ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศาลายา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๔๕๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ศป ๑๒๐๗ / ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ