logo

ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1
Excellence in Research with Global and Social Impact

คณะวิทยาศาสตร์ต้องแสดงให้สังคมประจักษ์ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน

 • การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานวิจัย
 • การผลักดันและส่งเสริม Industrial Link เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานวิจัย – Special Innovation Zone
 • การพัฒนาระบบส่งเสริมการเปลี่ยน Discovery ให้เป็น Innovation และการสร้าง Start-up จากผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
 • การผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่นๆ ร่วมกับคู่ความร่วมมือนานาชาติ ที่มีความสนใจร่วมกันจนปรากฎอยู่บนแผนที่โลก
 • การสนับสนุน Platform เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates

 • ผลักดัน AUN-QA Accreditation
 • ผลักดัน AUN-QA Accreditation
 • ผลักดันการเรียนการสอนแบบ 21st Century Education รวมทั้งจริยธรรมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 • ปรับเนื้อหาวิชา Service Teaching ให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะปลายทาง
 • ผลักดัน STEM Education และปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
 • พัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม Productivity ในการเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning
 • จัดทำหลักสูตรร่วมในรูปแบบต่างๆ ทั้งกับสถาบันการศึกษาภายในและภายนอกประเทศ (Transnational Education) ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษาและส่งเสริม Industrial Link
 • การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ School หรือ สำนักวิชา ในหลักสูตรที่เป็นสหสาขาเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาควิชา

ยุทธศาสตร์ที่ 3
Excellence in Professional Services and Social Engagement

 • การส่งเสริมให้บริการวิชาการมีมาตรฐานสากล เป็นไปตามความต้องการของสังคมในวงกว้าง เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
 • การให้บริการวิชาการที่สะท้อนต้นทุนในการดำเนินการอย่างถูกต้องแม่นยำ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
Excellence in Management for Sustainable Organization

 • ศึกษาอัตรากำลังคนและภาระงาน ตลอดจนความจำเป็นในสาขาวิชาและสายงานต่างๆ เพื่อวางแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างกำลังใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานโดยแรงจูงใจด้านสวัสดิการ การสร้างความผูกพันกับองค์กร ระบบการประเมินที่เชื่อถือได้ และ ธรรมาภิบาล
 • การวิเคราะห์ต้นทุนและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง
 • การสื่อสารองค์กรเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์
 • การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน
 • ส่งเสริมการเป็น Green Campus และ Eco University