logo

การใช้บริการสนามกีฬาคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการใช้สนามกีฬาและอัตราค่าธรรมเนียม (ใช้ VPN)

การสมัครสมาชิกสนามกีฬาคณะวิทยาศาสตร์

  1. ยื่นใบสมัครที่งานบริหารและธุรการ ห้อง K-131 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  2. รับบัตรสมาชิกหลัง 3 วันทำการ
  3. ซื้อคูปองสำหรับใช้บริการสนามกีฬาได้ที่งานคลังและพัสดุ ห้อง K-108 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ