logo

ทุนการศึกษา

1. ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

เป็นทุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้ง สนับสนุนการทำวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการวิจัย มีจำนวน 15 ทุนต่อปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ ฟิสิกส์ และธรณีศาสตร์

การได้รับทุนการศึกษา

  1. ได้รับคัดเลือกจากโครงการทุน พสวท. โควตาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หรือ
  2. ได้รับคัดเลือกจากโครงการทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก หรือ
  3. รับเพิ่มเติม โดยเปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนภาคการศึกษาต้น (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ซึ่งงานการศึกษาจะเป็นผู้ประกาศรับสมัครช่วงภาคการศึกษาปลาย

รายละเอียดทุนการศึกษา http://dpst.ipst.ac.th หรือ http://intranet.sc.mahidol/ED/DPST.html (ใช้ VPN)

 

2. ทุนศรีตรังทอง

เป็นโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์ ระหว่างเรียนจะได้รับการฝึกฝนให้มีประสบการณ์ทำงานวิจัยเพื่อให้มีความสามารถในการประดิษฐ์และค้นคิดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ และนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ ทุนศรีตรังทองไม่มีข้อผูกพันในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา แต่จะต้องปฏิบัติงานในประเทศไทยอย่างน้อย 5 ปี ในหน่วยงานภาครัฐ

การได้รับทุนการศึกษา

ได้รับการคัดเลือกจากระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio หรือ รอบที่ 2 ระบบโควตา ในปีการศึกษานั้น ๆ

รายละเอียดทุนการศึกษา http://intranet.sc.mahidol/ED/ST.html (ใช้ VPN)

 

3. ทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

เป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ที่มีปัญหาด้านการเงิน และมีความสามารถในการเรียนระดับปานกลางขึ้นไป โดยให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวมระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี

การได้รับทุนการศึกษา

เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ที่ประสบปัญหาทางการเงิน แต่มุ่งมั่นที่จะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตโดยไม่ไปสมัครสอบในสาขา/คณะ/มหาวิทยาลัยอื่นในระหว่างศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งงานการศึกษาจะเป็น ผู้ประกาศรับสมัครช่วงภาคการศึกษาต้น (มีการคัดเลือกนักศึกษาตามจำนวนทุนในแต่ละปี)

รายละเอียดทุนการศึกษา http://intranet.sc.mahidol/ED/Scholarship-other.html (ใช้ VPN)

 

4. ทุนคณะวิทยาศาสตร์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์มีทุนการศึกษาจากเงินทุนของคณะและมูลนิธิหรือบุคคลที่มีจิตเมตตาที่จะมอบให้แก่นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอทุนดังกล่าวต้องเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่มี ความประพฤติดี มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีหรือพอใช้ และเป็นผู้ที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์และมีคุณสมบัติตามรายละเอียดทุน ดังนี้

ประเภท 1 ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน

เป็นทุนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปีที่มีปัญหาด้านการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีหรือพอใช้ มีความประพฤติดี และต้องสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบการรับทุนของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับสนับสนุนค่าลงทะเบียนจำนวน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้นและปลาย โดยจ่ายตามจริง ในวงเงินไม่เกิน 25,000 บาท

ประเภท 2 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน

เป็นทุนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปี และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์บรมราชชนก ชั้นปีที่ 1 ที่มีปัญหาด้านการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ดี หรือพอใช้ มีความประพฤติดี และต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการรับทุนของคณะวิทยาศาสตร์ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน ทุนละ 10,000 บาท

ประเภท 3 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อเนื่องผลการศึกษา

เป็นทุนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 มีปัญหาด้านการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนปีการศึกษาละ 20,000 บาท (จำนวน 4 ปีการศึกษา) ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

การได้รับทุนการศึกษา

งานการศึกษาจะเป็นผู้ประกาศรับสมัคร โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนคณะวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาตามจำนวนทุนในแต่ละปี

รายละเอียดทุนการศึกษา http://intranet.sc.mahidol/ED/Scholarship-other.html (ใช้ VPN)

 

5. ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีแหล่งทุนการศึกษา ดังนี้

1. ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ทุนภูมิพล ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนจากดอกผลผู้บริจาค

2. ทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย

4. เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน

5. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้แก่ กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ.

รายละเอียดทุนการศึกษา https://mahidol.ac.th/th/new-current-student/scholarship/ (ใช้ VPN)