logo

งานการศึกษา ศาลายา

Weerachai

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์

รองคณบดี

Chithatai

นางชิตหทัย ภัทรยานนท์

หัวหน้าการศึกษา ศาลายา

ผู้ประสานงานหลักสูตรไทย
  • นางสาวพรน้ำเพ็ญ หอมขำคม
    ผู้ประสานงานทุน นักศึกษาชั้นปีที่ 1
    0 2441 9322-3
  • นางสาวศุภภาตา ร่มพิกุล
    ผู้ประสานงานการเรียนการสอน
    0 2441 9322-3