logo

แนะนําคณะวิทยาศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดว่าเป็นหนึ่งในผู้นำทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สู่สังคมอย่างต่อเนื่องโดยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ต่างได้รับใช้สังคมด้วยการเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยที่เกิดใหม่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง การผลิตงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในวงการวิทยาศาสตร์นานาชาติ ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2501 ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข จวบจนการเปลี่ยนแปลงเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลดังเช่นปัจจุบัน ดังนี้