logo

การขอเอกสารทางการศึกษา

การบริการงานการศึกษา (พญาไท)

ใบรับรองการเป็นนักศึกษา และ ใบรับรองการเป็นนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ
ขั้นตอนการขอใบรับรอง

 1. กรอกคำร้องออนไลน์ที่ shorturl.at/adsQU ทั้งนี้ นักศึกษาควรอ่านคำแนะนำและการชี้แจงให้ละเอียด รวมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่ง (ภาษาไทยใช้รูปถ่าย / ภาษาอังกฤษไม่ใช้รูปถ่าย)
 2. นักศึกษาตรวจสอบสถานะของใบคำร้องได้ที่ shorturl.at/msvCK โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วันทำการ
 3. นักศึกษามารับใบคำร้องที่งานการศึกษา พญาไท (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) กรณีขอใบรับรองภาษาไทยต้องนำรูปถ่ายมาด้วย

 

สำหรับเอกสารอื่น ๆ นักศึกษาต้องไปขอด้วยตนเองที่ One Stop Service (อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 1) เท่านั้น

One Stop Service (อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา)

ให้บริการเอกสาร ดังนี้

 1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ต้องใช้รูปถ่ายสวมชุดครุยขนาด 1 นิ้ว)
 3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 4. ใบรับรองจัดลำดับที่ในชั้นเรียน
 5. ใบรับรองตัวสะกด ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษขณะศึกษา (ต้องใช้ passport)
 6. การแก้ไขชื่อ-สกุล และแก้ไขข้อมูลอื่น ๆ
 7. การรับรองสำเนาใบปริญยาบัตร (ใช้สำเนาปริญญาบัตรที่ต้องการรับรองยื่นเรื่อง)
 8. ใบแปลปริญญาบัตร (ใช้สำเนาปริญญาบัตรฉบับภาษาไทยยื่นเรื่อง)
 9. ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ กรณีชำรุดเสียหาย (ใช้ใบแจ้งความบัตรนักศึกษาหายยื่นเรื่อง) และกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 10. สำเนาเอกสารต่าง ๆ ทางการศึกษา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการขอเอกสารจะเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล