logo

ทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา

ประเภท ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550 ปี 2549 ปี 2548 ปี 2547 ปี 2534-46 รวม
สิทธิบัตร
สถานภาพ : ได้รับสิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว
- - - 1 เรื่อง - - - 1 เรื่อง
สิทธิบัตร
สถานภาพ : อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา
6 เรื่อง 8 เรื่อง 7 เรื่อง 9 เรื่อง 1 เรื่อง 3 เรื่อง 15 เรื่อง 49 เรื่อง
อนุสิทธิบัตร
สถานภาพ : ได้รับสิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว
- - 1 เรื่อง - 1 เรื่อง - 2 เรื่อง 4 เรื่อง
อนุสิทธิบัตร
สถานภาพ : อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- 6 เรื่อง - 1 เรื่อง 1 เรื่อง - 1 เรื่อง 9 เรื่อง
ลิขสิทธิ์
ที่ได้รับหนังสือรับรองแล้ว
1 เรื่อง - 1 เรื่อง - 1 เรื่อง - - 3 เรื่อง

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่แจ้งจดต่างประเทศ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้ประดิษฐ์ ประเทศที่ยื่น เจ้าของสิทธิ
1 กระบวนการผลิตยางสกิมปราศจากโปรตีน และใช้เป็นส่วนประกอบของกาวและเทป หรือแผ่นกาวชนิดไวต่อความดัน
A Production method of deproteinized skim rubber and the adhesives of it use, and it adhesive tape
1. รศ.ดร. จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
2. นาย ฮิโรชิมะ คัตซิมิ
3. นาย ซาโนะ เคนจิ
ไทย,ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหิดลและ Nitto Denko Corporation

ผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สถานภาพ : ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว (จำนวน 6 เรื่อง)

สิทธิบัตร (1 เรื่อง)

ลำดับ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ วันที่ออกสิทธิบัตร เลขที่สิทธิบัตร
1 เครื่องมือดักจับก๊าซ 1. รศ.ดร. ยุวดี เชี่ยววัฒนา
2. ผศ.ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา
3. ดร. วเรศ วีระสัย
4. น.ส. ดวงเดือน หินสิน
5. นาย ศราวุธ ลันวงษา
(ภาควิชาเคมี)
16 ม.ค. 2549 19341
2 เครื่องสกัดพร้อมตรวจวัดปริมาณสารในทันทีแบบอัตโนมัติและกระบวนการดังกล่าว ผศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา, รศ. ดร.ประพิณ วิไลรัตน์, ดร.ณัฐชนน อมรธำรง, ดร. นวลละออ รัตนวิมานวงศ์, ดร. ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ, ดร. ณัฐวุฒิ เชิงชั้น, ดร. กาญจนา อุไรสินธว์, นางสาวกมลทิพย์ เสรีนนท์ชัย, นางสาวฐิติรัตน์ แม้นทิม, นายพูนทวี แซ่เตีย, นางศศิธร มั่นเจริญ, นายวราวุธ ติยพงศ์พัฒนา, นายจิรายุ สิดานุรักษย์, นางสาวธิติมา ภูศรีโสม, นางสาววีรวรรณ วัยวัฒน์, นางสาวปทิตตา ศาสตรานุรักษ์, นายศิริชัย โฆษิดารัตน์, นายวีระศักดิ์ ศรีสุขนิมิต, นางสาวพรจันทร์ สั่งการ, นางสาวจันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์, นางสาวเสาวภาคย์ ธีราทรง, นางสาวพรประภา กระแสร์, นางสาวยุภาพร สมีน้อย, ดร.ชัชลิฏา บุณพะเนียด, ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย, นางสาวพัชรินทร์ ชัยสุพรรณ, ศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา, ดร.ชุติมา มัธยัสถ์สุข
(ภาควิชาเคมี)
18 มิ.ย. 2552 52458

อนุสิทธิบัตร (4 เรื่อง)

ลำดับ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ วันที่ออกอนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร
1 ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง (Bread Spread) สูตรเสริมเส้นใยอาหารจากงาและถั่วดำ 1. อ.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์
2. น.ส. ลัดดา ไหลเวชพิทยา
21 ส.ค. 2545 806
2 กรรมวิธีการสังเคราะห์สารลาเมลลาริน และสารมัธยันต์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว 1. รศ.ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ 8 ส.ค. 2546 1063
3 อุปกรณ์เตรียมชิ้นงาน 1. รศ.ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
2. ดร.สมบัติ ธนะวันต์
3. นายสุรชิต ฮวดสาขา
28 ก.ย. 2548 1973
4 ชุดทดสอบการติดเชื้อโรคฉี่หนู 1. รศ.กัลลยานี ดวงฉวี
2. ศ.วรชาติ สิรวราภรณ์
8 มิ.ย. 2550 3255

ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับหนังสือรับรองแล้ว (จำนวน 3 เรื่อง)

ลำดับ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์ วันที่ออกหนังสือรับรอง เลขที่
1 โสตทัศนวัสดุ "ข้อควรระวัง และวิธีการใช้เครื่อง Microwave Digestion and Extraction" น.ส.ออมรัตน์ คัมภีร์วิภากร 28 พ.ย. 2548 ส.2826
2 บทปฏิบัติการเรื่อง คุณสมบัติทางสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อลาย 1. รศ.ดร.กัลยพงษ์ จตุรพาณิชย์
2. รศ.วิภา วีรวัฒน์นภากูล
3. ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
14 ก.พ. 2550 ส.4814
3 บทปฏิบัติการ : พยาธิวิทยาพื้นฐาน (Basic pathology) รศ. กัลลยานี ดวงฉวี 16 มิ.ย. 2552