รางวัลเกียรติยศ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มวิชา Mathematical Modelling

นางสาวสุรนาถ ชมชื่น
นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มวิชา Mathematical Modelling
ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
โดยมี ศาสตราจารย์ยงค์วิมล เลณบุรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา Project และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี วัฒนานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ