logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2552

 

เรียนวิทย์มหิดล มีสิทธิ์ได้ทุนไปทำวิจัยต่างประเทศฟรี!‬

นับเป็นความโชคดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ คณะฯได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนทุนวิจัย ให้ผู้เรียนได้ไปร่วมทำวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

ศ.คลินิก นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่า "มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการส่งเสริมด้านการวิจัย โดยมุ่งเป้าในการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัย และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในวิชาชีพ เพื่อแข่งขันในระดับสากล และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับนานาชาติได้"

ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริม ว่า "เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โดยจัดหลักสูตรพิสิฐวิธาน ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงในวิทยาศาสตร์แต่ละสาขา ให้มีโอกาสเลือกศึกษาหาความรู้ รวมทั้งปฏิบัติงานวิจัยในสาขานั้นได้เข้มข้นมากกว่าการศึกษาในหลักสูตรปกติ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ"

"สำหรับรูปแบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่หลักสูตรนี้ ก็เพียงแต่ ขอให้นักศึกษา มีผลการเรียนที่อยู่ในระดับ 3.25 ขึ้นไป ก็สามารถมาสัมภาษณ์รับทุน ไปทำวิจัยต่าง ประเทศได้ ซึ่งปี ๆ หนึ่ง มีนักศึกษาไปทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย ต่างประเทศ ในทุกภูมิภาค" ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวเพิ่มเติม

การส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสไปทำวิจัยในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ลึกซึ้งในสาขาเอกที่ศึกษา มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เมือจบเป็นบัณฑิตก็จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีพื้นฐานในการปฏิบัติงานวิจัยระดับสูง พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และมีศักยภาพที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศต่อไป

สำหรับปีนี้ มีผู้ได้รับทุนไปทำวิจัยในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายประเทศด้วยกัน เช่น น.ส.ณัญญา โชติวรรณ ภาควิชาชีววิทยา ทำวิจัย ณ Division of Vector-Borne Infection Diseases (DVBID), Center for Disease Control and Prevention(CDC), Fort Collins, Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา, นายก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา ภาควิชา คณิตศาสตร์ ทำวิจัย ณ ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี, นายรชฎ บุญสิน ภาควิชา เคมี ทำวิจัย ณ รัฐ Styria ประเทศออสเตรีย, นางสาววรพินท์ ชินฉลองพร ภาควิชาชีววิทยา ทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Osaka ประเทศญี่ปุ่น, น.ส.ปิติรัตน์ พลพบู ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ซึ่งกับการได้ทุนวิจัยในครั้งนี้ นางสาววรพินท์ ชินฉลองพร ภาควิชาชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัย Osaka ประเทศญี่ปุ่น ได้แสดงความรู้สึกว่า "เป็นโอกาสดีสำหรับพวกเราที่คณะฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนในระดับชั้น ปีที่ 3 ไปหาประสบการณ์ในต่างแดน เป็นการเปิดโลกทัศน์ในการค้นคว้าวิจัย และเพื่อไปศึกษาแนวคิดในการเลือกทำแล็ปของเขา ว่าแตกต่างกับเรามากน้อยแค่ไหนค่ะ"

นายรชฎ บุญสิน ภาควิชา เคมี ทำวิจัย ณ รัฐ Styria ประเทศออสเตรีย กล่าวสนับสนุว่า "ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรก สำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับอนาคตของผมต่อไปครับ"

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถไปประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างเข้มแข็ง ผู้จบหลักสูตรที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตไม่ต่ำกว่า 3.25 มีสิทธิ์สมัคร และสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาที่สอดคล้องกับสาขาที่จบปริญญาตรี โดยไม่ต้องเรียนปริญญาโทก่อน