บุคลากรสายสนับสนุน

เรียงลำดับตามตัวอักษร

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | รายชื่อบุคลากรทั้งหมด |

บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน
สายวิชาชีพ  
- นักวิทยาศาสตร์, เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์  
- นักวิจัย , ผู้ช่วยนักวิจัย, เจ้าหน้าที่วิจัย  
- นักวิชาการศึกษา  
- วิศวกร, ช่างเทคนิค, ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา, ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา, พนักงานโสตทัศนศึกษา  
- บรรณารักษ์, ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  
- ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์, พนักงานห้องทดลอง  
- นักเทคโนโลยีสารสนเทศ , นักเอกสารสนเทศ  
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ,โปรแกรมเมอร์ , นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์  
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
- ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  
- นิติกร  
- นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
- สัตวแพทย์  
   
สายงานบริหารทั่วไป  
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่ธุรการ  
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร, พนักงานธุรการ  
- นักวิชาการพัสดุ  
- นักวิชาการเงินและบัญชี, พนักงานการเงินและบัญชี  
- นักประชาสัมพันธ์, นักวิเทศสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  
- พนักงานพิมพ์  
- นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ, เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ , เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ  
- บุคลากร , นักทรัพยากรบุคคล  
- นักตรวจสอบภายใน  
   
คนงาน ลูกจ้างของคณะฯ  
- คนงานห้องทดลอง , พนักงานประจำห้องทดลอง  
- นักการภารโรง, พนักงานสถานที่  
- คนงาน, ยาม  
- พนักงานขับรถยนต์, พนักงานโทรศัพท์ , พนักงานบริการ  
- คนสวน  
- ช่างเครื่องยนต์, ช่างไม้, ลูกมือช่างประปา  
   
ลูกจ้างเงินโครงการต่างๆ  
- เลขานุการ, ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ  
- เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
- หัวหน้าหน่วยบัญชีการเงินและพัสดุ  
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน, เจ้าหน้าที่สารสนเทศ , เจ้าหน้าที่ออกแบบ  
- ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ  
 
รวม
376

ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

 

แจ้งแก้ไขข้อมูล หรือเปลี่ยนรูปได้ที่ scwww@mahidol.ac.th หรือโทร. 0 2201 5890-3