หน่วยวิจัยและเครือข่ายวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

picture
 1. หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Centex Shrimp)
 2. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม์ (CPET)
 3. หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ (CVVD)
 4. หน่วยวิจัยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำแบคทีเรีย (EBI)
 5. หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (NANO)
 6. หน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ (Center for Neuroscience - CNS)
 7. หน่วยวิจัยพลังงานยั่งยืนและวัสดุสีเขียว
 8. หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว (SSE)
 9. หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก (COCAB)
 10. หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเร่งปฏิกิริยา (CAST)
 11. หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน
 12. Mahidol University Center of Scientific Computing
 13. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD)
 14. ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรมเทคโนโลยีชีวภาพของแมลงระดับภูมิภาค

 

ความร่วมมือการวิจัย (International Collaborative Research Center)

 1. หน่วยความร่วมมือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยโอซาก้า (MU-OU:CRC)
  หน่วยร่วมมือการวิจัยสำหรับประเทศในตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์นานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้า (OU:CRS)
 2. L'Institut de recherche pour le développement (IRD)/Mahidol Collaborative Research for Vector-borne and Emerging Infectious Diseases
 3. Integrative Computational BioScience Center (ICBS)
 4. ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายสารสนเทศเชิงควอนตัม
 5. Mahidol-Olympus Bioimaging Center
 6. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด

 

ความร่วมมือการวิจัยกับภาคเอกชน (Private Collaborative Research Center)

 1. ศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Incubator (GII) ร่วมกับบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการแห่งชาติ (National Centres of Excellence)

เป็นศูนย์ระดับชาติ ภายใต้การบริหารงานของ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สบว.) หรือ Science and Technology Postgraduate Education and Research Development Office (PERDO) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโครงการระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากโครงการเดิม คือ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการบูรณาการพันธกิจ ด้านการวิจัย บัณฑิตศึกษา และการบริการทางวิชาการให้ชัดเจนขึ้น โดยเน้นบทบาทให้มีปฏิสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ กับภาคการผลิตและบริการให้มากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันแกนนำ)

 1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC)
 2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา (EHT)
 3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (CEM)
 4. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB)

ศูนย์ความเป็นเลิศที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกลุ่มวิจัย

 1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP)
  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันแกนนำ)
 2. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (CAB)
  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันแกนนำ)

 

มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก (The Hornbill Research Foundation)

เริ่มต้นจากโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเริ่มงานวิจัยประมาณปี 2521 โดยทำการศึกษาวิจัยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จนถึงปัจจุบัน (2539)

ต่อมาได้ขยายงานวิจัยออกไปในเขตผืนป่าภาคตะวันตกและภาคใต้ นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้มีการสำรวจการแพร่กระจาย และสถานภาพของนกเงือกทั่วประเทศ และเพื่อความต่อเนื่อง และขอบเขตของงานวิจัย จึงเกิดแรงผลักดันให้มีการจัดตั้งเป็น “มูลนิธิ” ขึ้นโดยได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2536

มูลนิธิศึกษานกเงือก
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02 201 5532 ,
โทรสาร : 02 644 5411
E-Mail : pilai.poo@mahidol.ac.th
(ศาสตราจารย์พิไล พูลสวัสดิ์)