หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
e-mail: wattana.wee@mahidol.ac.th
โทร: 0 2201 5401

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรันดร ยูวะนิยม
e-mail: jirundon.yuv@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5603

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
e-mail: siravit.sit@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5251

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพงษ์ ฐิตะมาดี
e-mail: siripong.thi@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5867

หัวหน้าภาควิชาเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ
e-mail: pranee.phi@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5111

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนม์ทิตา รัตนกุล
e-mail: chontita.rat@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5440

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศรี ดับส์ 
e-mail: padungsri.vic@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5671

หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ
e-mail: prasit.suw@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5558

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ ปิ่นทอง
e-mail: darawan.pin@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5641

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล
e-mail: kwan.ara@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5761

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
e-mail : vitoon.sae@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5504

หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
e-mail: puangpaka.ump@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5237

หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา สุชีวะ
e-mail : krisda.suc@mahidol.ac.th
โทร. 0 2201 5121