ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

มูลนิธิกรุงเทพประกันภัยมอบเงินบริจาคเพื่อซื้อรถตู้รับร่างอาจารย์ใหญ่ แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคจากมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เพื่อใช้สำหรับนำไปซื้อรถตู้รับร่างอาจารย์ใหญ่ แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร

ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา อาจารย์ นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง คณาจารย์ภาควิชากายภาคศาสตร์ เข้ารับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,155,000 บาท จากมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เพื่อใช้สำหรับนำไปซื้อรถตู้รับร่างอาจารย์ใหญ่ แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จากนายชัย โสภณพานิช ประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อรถตู้สำหรับนำร่างอาจารย์ใหญ่ เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนในวิชากายวิภาคศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 

 

ถ่ายภาพ : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เขียนข่าว : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร