ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

ปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทแก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา จากนั้น อาจารย์ ดร.มนสิชา สมฤทธิ์ ดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กล่าวความรู้สึกขอบคุณคณาจารย์ผู้ประสิทธ์ประสาทวิชาและแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เสร็จสิ้นพิธีคณาจารย์มอบของที่ระลึกแก่บัณฑิต และถ่ายรูปหมู่ร่วมกันที่สนามฟุตบอลข้างอาคารสตางค์ ซึ่งในปีนี้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจบการศึกษาทั้งสิ้น 221 คน 

 

ถ่ายภาพ : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ, นายนภาศักดิ์ ผลพานิช, นายมานะ ไผ่มณี
เขียนข่าว : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร