ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0

วันนี้ (5 พ.ค. 2560) เวลา 09.30 น. ปาฐกถา "บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0" โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากร จำนวนกว่า 2,000 คน ทั้งนี้คณบดี ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมกลุ่มบริษัท Thai Union คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถาในครั้งนี้ด้วย

โดยสาระสำคัญในการปาฐกถา นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงไทยแลนด์ 4.0 เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านโครงสร้าง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และด้านอื่นๆอีกมากมาย ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันของโลกในปัจจุบัน โมเดล ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนต้องเป็นไปอย่างมีระบบโดยการพัฒนาตั้งแต่ 1.0 2.0 3.0 ไปจนถึง 4.0 หรือกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาตั้งแต่ในเรื่องของ การเกษตร อุตสาหกรรมเบา ไปสู่ยุคอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องของเทคโนโลยีการส่งเสริมการส่งออก และสนับสนุนการลงทุน เพื่อก้าวไปสู่ระดับที่มุ่งไปสู่ความเป็น ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มั่งคั่ง ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยมหิดลว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การวิจัย ฯลฯ ซึ่งมีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 เป็นอย่างมาก พร้อมกล่าวย้ำว่าขอให้มหาวิทยาลัยได้ร่วมแรง รวมใจกันสร้างหลักคิดที่ถูกต้องให้กับคนไทย และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป

โดยในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี ร่วมชมผลงานการจัดแสดงนิทรรศการ เป็นผลงานด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ การสาธารณสุข ฯลฯ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

 

 

ถ่ายภาพ : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร