ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ซึ่งกิจกรรมหนึ่งภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนที่จัดขึ้นเพื่อรองรับการเปิดเสรีภาพด้านการศึกษานั้น คือการสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance - AUN-QA) การดำเนินการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประโยชน์ของการประเมินดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยให้มีความทัดเทียมในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) เป็นหลักสูตรประกอบการฝึกอบรมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท ประธานผู้ตรวจประเมินโดย รองศาสตราจารย์ ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor และรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับการตรวจประเมิน

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช, นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร