ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจตามเกณฑ์ MU AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์)

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการผู้ประเมินได้จัดการนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจ ขึ้นในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ประธานผู้ตรวจประเมินโดย รองศาสตราจารย์ ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor และ อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร