ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่นสาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ

นายณัฐวัชร กุลรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรฟิสิกส์นานาชาติ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่นสาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง "Study of Nucleation and Crystallization of SLG mixing with SiO2, ZnO, TiO2 and CuO by SEM/EDX" จากการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่โรงแรม Fortune Grand Mercure กรุงเทพฯ

 

ถ่ายภาพ : Sukanda Jiansirisomboon
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร