ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

งานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project Exhibition) ครั้งที่ 18: SciEx2017

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานนิทรรศการ Science Project Exhibition ครั้งที่ 18 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท มีพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาประเทศ" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา งานนิทรรศการ Science Project Exhibition เป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างยาวนานถึง 18 ปี และมีความสำคัญยิ่งกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยายและการแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย ของนักศึกษาชั้นปี 4 พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักศึกษาที่ผลงานได้รับการคัดเลือก การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ถือเป็นเวที่แรกที่นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยของตนเอง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศีกษาต่างสาขาวิชา และคณาจารย์ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา และผู้สนใจในวิทยาศาสตร์ทุกสาขามีความตื่นตัวในวิทยาศาสตร์และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ในวิทยาการต่างสาขานอกเหนือสาขาตนเอง รวมทั้งได้แสดงความสามารถในการวิจัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดผลงานสู่สังคม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นหลังให้เรียนรู้ และทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างบรรยากาศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้นำทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร