ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร รู้จัก รู้ใจ ผู้รับบริการ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยงานบริหารและธุรการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร รู้จัก รู้ใจ ผู้รับบริการ การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ที่ดีต่อการบริการและอยากพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริการที่มีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเสริมสร้างวุฒิภาวะในรายบุคคลสู่การทำงานเป็นทีม ปลูกฝังและสร้างแนวความคิดเชิงบวกต่อการบริการและสามารถประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง เสริมสร้างทักษะการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถนำไปฝึกฝนจนเกิดเป็นลักษณะนิสัย และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานมุ่งสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน Service Mind โดยอาจารย์จุลชัย จุลเจือ ได้บรรยายในแต่ละหัวข้อได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม และนำไปใช้ได้จริงทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้

 

ถ่ายภาพ : นายนายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร