ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

Reduce & Reuse: Plastic Bag โครงการกระแสใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม...

หลังจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปิดตัวโครงการเทรนด์ใหม่สร้างกระแสความใส่ใจเรื่องปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะถุงพลาสติก อย่างโครงการส่งเสริมการลด และการนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ (Reduce & Reuse : Plastic Bag) มาเป็นระยะเวลาเกือบปี โครงการดังกล่าวช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกอย่างสิ้นเปลือง โดยได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี และทำให้บุคลากรมหาวิทยาลัยรวมทั้งนักศึกษาหันมาใส่ใจเรื่องปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะถุงพลาสติกได้มากยิ่งขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้มีการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวขึ้น ณ วิทยาเขตพญาไท โดยเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ เพื่อประกาศงดใช้ถุงพลาสติก ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และร้านนายอินทร์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมี รศ.ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ โดยนำถุงพลาสติกที่ดีและสะอาดมาบริจาคในจุดที่จัดให้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการลดใช้ไปสู่การเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างยั่งยืน และเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-University) ให้แก่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร