ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนอาวุโส
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ จากทวีปอเมริกาเหนือ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:30-16:30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนอาวุโสในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ จากอเมริกาเหนือและแคนาดา เดินทางมาถึงประเทศไทยวานนี้ เพื่อศึกษาดูงาน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 อีกทั้งนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ของรัฐบาลโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Thailand Board of Investment (BOI) พาชมงาน ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ Project Manager ของศูนย์ Excellent Center for Drug Discovery (ECDD) ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS) และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งศูนย์นี้ดำเนินงานวิจัยค้นคว้าด้านตัวยาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช หงส์อิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของศูนย์ ECDD ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะพัฒนาประเทศก้าวสู่ยุค 4.0 และในวันเดียวกันนี้คณะสื่อมวลชนยังได้ไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน

 

ถ่ายภาพ : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร