ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2561

 

Associate Social Media Officer ประจำ IAEA เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนา และฝึกอบรมเทคโนโลยีชีวภาพของแมลงระดับภูมิภาค (RCIB)

ในโอกาสที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) มีกำหนดเยี่ยมชมโครงการภายใต้การสนับสนุนเชิงวิชาการและทุนวิจัยในประเทศไทย เพื่อเก็บข้อมูลการดำเนินของโครงการ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สู่ประชาคมโลก ภายใต้การประสานงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ Nicole Jawerth นักประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ Associate Social Media Officer ในหน่วย Web Digital Media and Public Information Materials Section, Office of Public Information and Communication ประจำ IAEA ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมชม “โครงการบูรณาการทางเทคโนโลยีทำหมันแมลงวันเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิผลในการควบคุมแมลงวันผลไม้ แบบเต็มพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนจาก IAEA โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ธนะภูมิ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้รับทุนเป็นผู้ต้อนรับ และเล่าถึงที่มาและความสำคัญในการนำองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ในการบริหารจัดการประชากรแมลงวันผลไม้ โดยบูรณาการความรู้ทางอณูพันธุศาสตร์ขั้นสูง ร่วมกับเทคโนโลยีหลายชนิดแบบผสมผสาน ได้แก่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การเฝ้าระวังศัตรูพืช การรักษาสุขอนามัยของพืช การใช้สารล่อแมลง และเทคโนโลยีการใช้ศัตรูทางธรรมชาติ และพร้อมเล่าถึงขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงการผลักดันนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การนำไปใช้ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งจากประสบการณ์พบว่าหัวใจของการทำให้ผู้ใช้ยอมรับ คือการทำให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยและวัดผลได้ จากนั้นจึงนำชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรมเทคโนโลยีชีวภาพของแมลงระดับภูมิภาค (Regional R&D Training Center for Insect Biotechnology: RCIB) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

 

ภาพถ่าย : นานเทพทัตย์ คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร