ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฟังธรรมนำสุข รุ่นที่ 5

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยงานบริหารและธุรการ จัดโครงการฟังธรรมนำสุข รุ่นที่ 5 หัวข้อ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข เมื่อใจเบิกบาน คนก็สำราญ งานก็มีประสิทธิภาพ โดยพระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม (น.ธ.เอก,ป.ธ.๕, ศศ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นวิทยากร โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งการฟังธรรมจะส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายจิตใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและส่งเสริมศักยภาพในการทำงาน โดยโครงการฟังธรรมในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 96 คน

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร