ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรับเสด็จ และถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.ธเนศ พฤทธิวรสิน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทย โครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2560 นายกันตภณ เจนแสงจันทร์ นักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์ ผู้แทนประเทศไทยโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2560 และนายชลพิสิฐ เกียรติเสวี นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนประเทศไทยโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2560 ร่วมรับเสด็จและถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference 2017: NAC2017) ภายใต้แนวคิด "สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference 2017: NAC2017) ภายใต้แนวคิด "สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนสังคมและชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ กิจกรรมหลักภายในงาน NAC2017 ประกอบด้วยเวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อ "ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ /การสัมมนาวิชาการ เป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 52 หัวข้อ / นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และพันธมิตร 5 โซน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

 

ถ่ายภาพ : สวทช.
เขียนข่าว : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร