ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาในหัวข้อ " สิทธิและการรักษาสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ "

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ ห้องบรรยายรวม L02 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สภาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จัดเสวนาในหัวข้อ "สิทธิและการรักษาสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์" ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี กรรมการประเภทผู้แทนภาควิชา ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนสภาคณาจารย์ และกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาคณาจารย์ ให้การบรรยายแก่ คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา

คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้ง ข้าราชการ พนักงานส่วนเงินรายได้ มีสิทธิในเรื่องของการเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่พักอาศัยคอนโดศาลายา สมาชิกกีฬา สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลมีการช่วยเหลือนอกเหนือจากสวัสดิการประกันสังคม สองหมื่นบาทต่อปี และเรื่องรางวัลเชิดชูเกียรติ การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงเรื่องประกันสุขภาพแบบ Co-pay ซึ่งมาจากสวัสดิการกองทุนของคณะ และเรื่องของสิทธิวันลาต่างๆที่บุคคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพึงได้รับ รวมไปถึงการร้องเรียนเรื่องต่างๆภายในคณะวิทยาศาสตร์ สามารถแจ้งได้ 2 ช่องทางกับ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ประธานรับเรื่องร้องเรียนหรือรองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด กรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคคลากรสภาคณาจารย์ และกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลสภาคณาจารย์ได้เช่นเดียวกัน

ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ กล่าวถึง สิทธิและการรักษาสิทธิการเลือกตั้ง บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านมีสิทธิ สมัคร เสนอชื่อ ออกเสียงเลือกตั้งได้ทุกประเภท ทุกคนอย่าเพิกเฉยเพราะคนที่ท่านเลือกจะไปทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในสภามหาวิทยาลัยเพื่อปกป้องสิทธิของคนภายในคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ยังแนะนำให้บุคคลากรทุกท่านสามารถไปดาวน์โหลด "คู่มือธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล" ภายในนั้นจะมีเนื้อหาการปฏิบัติของผู้บริหารที่ควรปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างไร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัตงานตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารบุคคลากรพนักงาน โทษความผิดทางวินัย เป็นต้น หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายโดยวิทยากรทั้งสามท่าน เป็นโอกาสของผู้เข้ารับฟังได้ถามในข้อสงสัยต่างๆ และถ่ายภาพร่วมกัน 

 

ถ่ายภาพ : นายนายชัยยุทธ เอิบสุข
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร