ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน STEM Open House & Mini Job Fair 2017

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดกิจกรรม STEM Open House & Mini Job Fair 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดการเรียนการสอน และข้อมูลในการศึกษา Double Degree Program ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไป อีกทั้งเปิดโอกาสให้เข้าชมห้องปฏิบัติการชั้นนำ ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้รับข้อมูลและแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

โดยพิธีเปิดงาน STEM Open House & Mini Job Fair 2017 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในหัวข้อ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์กับการขับเคลื่อนหลักสูตรนานาชาติ

ในโอกาสสำคัญนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และการให้โควต้านักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แก่สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร 

โดยกิจกรรมภายในงาน STEM Open House & Mini Job Fair 2017 ประกอบด้วยนิทรรศการหลักสูตรนานาชาติ และแนะแนว กิจกรรม World class laboratories & Training Centers ได้แก่ Gross Anatomy ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรมเทคโนโลยีของแมลงระดับภูมิภาค ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย Tissue Culture Labs เป็นต้น รวมทั้งการเสวนาเรื่อง คุณสมบัติแบบไหนมัดใจนายจ้าง โดย VIP, HR, Manager จากบริษัทชั้นนำ ต่อด้วย Employment outlook & Career guidance ของ Bioresources & Environmental Biology โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัดโภคฐิติยุกต์ นอกจากนี้ยังมีงาน Book fairs, Food & Drink และ Job Opportunity fair จากห้างร้านผู้ประกอบการต่างๆ บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร