ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล และพิธีเปิดนิทรรศการ "ถ้อยคำพระราชา สู่ปัญญาของแผ่นดิน" ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีฯ

เวลา 09.00 น. เข้าร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 9 เรื่อง "การแพทย์และสาธารณสุข 4.0" โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช จากนั้นเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตามด้วยพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้อาวุโส จำนวน 4 ท่านได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์ สถิตย์ สิริสิงห ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดน จาติกวนิช รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง อรพรรณ มาตังคสมบัติ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์

ช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ และมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ โดยในปีนี้ คณาจารย์ของคณะฯ ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ดร.กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย ผู้ประดิษฐ์ผลงานอันทรงคุณค่า อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11394 "กระบวนการหลอมคอมพอสิตโดยใช้ความร้อนจากรังสีไมโครเวฟ" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ได้รับรางวัล อาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2559 และผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์อาวุโส ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา นางรุ่งลาวรรณ เชวงเกียรติกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา และผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นระดับส่วนงาน ได้แก่ นางวรรณี เทพสิงห์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และนายสมนึก กู๋ทะ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา และรางวัล"มหิดลทยากร" ประจำปี 2559 ได้แก่ คุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง อาจารย์ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล "มหิดลเกมส์ 2017" ณ สนามฟุตบอล 1 โดยบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความคึกคักและความสวยงามของขบวนพาเหรดจากแต่ละส่วนงาน และเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรส่วนงานต่างๆ อันจะเป็นการเสริมสร้างความผูกผันต่อองค์กร 

 

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร