ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

“เสื้ออัจฉริยะ” เผยแพร่ภาพข่าวทางโทรทัศน์รายการสด บ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9 MCOT HD

ต่อยอดจากผลงานการวิจัย เรื่อง “เสื้ออัจฉริยะ” ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยนางสาวธารา สีสะอาด (CEO น้ำ) และนายถิรวุฒิ นิลพนาพรรณ (CEO นัฐ) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ ได้ร่วมออกรายการสด “บ่ายนี้มีคำตอบ” ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-13.35 น. ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

คณะวิจัย ได้พัฒนาเทคโนโลยีเสื้ออัจฉริยะขึ้นมา โดยหลักการทำงานของเสื้อตัวนี้คือ มันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดกลิ่นจำนวน 8-16 ตัวที่ทำงานพร้อมๆ กันเป็นอะเรย์ เมื่อร่างกายปล่อยกลิ่นออกมา โมเลกุลกลิ่นจะเข้าไปจับกับโมเลกุลของเซ็นเซอร์ ทำให้ค่าการนำไฟฟ้าของเซ็นเซอร์เปลี่ยนไป ซึ่งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อกับเซ็นเซอร์ก็จะอ่านสัญญาณเข้ามาประมวลผล บันทึกลงไปในหน่วยความจำ SD Card ที่สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ในภายหลัง ในขณะเดียวกันข้อมูลกลิ่นกายยังสามารถถูกส่งผ่านเครือข่ายไร้สาย Bluetooth หรือ XBee มายังคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟนก็ได้ หรือ แม้แต่จะให้ข้อมูลโพสต์เข้าเครือข่ายสังคมเช่น Facebook เป็นต้น

งานวิจัยดังกล่าว เป็นงานวิจัยในโครงการศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางในการทำวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี ที่มีหัวข้อวิจัยสอดคล้องกับแผนที่นำทางด้านเทคโนโลยี (Technology Road Map : TRM) หรือการวิจัยแบบมุ่งเป้า (Flagship) ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลจากหน่วยพัฒนาธุรกิจ งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://www2.nanotec.or.th/th/?page_id=223
http://www.sc.mahidol.ac.th/usr/?p=435
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1466390014

ถ่ายภาพ : หน่วยพัฒนาธุรกิจ งานพันธกิจพิเศษ
เขียนข่าว : นายณัฐกรณ์ วันนิตย์ และนายนราธิป ใจธรรม
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ