ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

Math & Science Day camp 2016

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดย รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา และ ทีมวิทยากร ได้จัดกิจกรรม Math & Science Day camp สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 70 คน โดยเป็นกิจกรรมการบริการวิชาการโครงการผ่านหน่วยพัฒนาธุรกิจ งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล "โครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : สนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ ด้วยสะเต็ม" ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ม.ต้น)

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อ. ดร.พิชญ์กิตติ บรรณางกูร ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน หัวข้อ Engineering Focused STEM, STEM + Drug : Iodine for Life โดยการจัดกิจกรรมนี้มุ่งผลเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดได้มีประสบการณ์ และลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การควบคุมจากมืออาชีพทั้งในด้านเนื้อหาวิชาเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนเพื่อก้าวสู่การศึกษาไทยแลนด์ยุค 4.0

 

ถ่ายภาพและข้อมูล : หน่วยพัฒนาธุรกิจ งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เขียนข่าว : นายณัฐกรณ์ วันนิตย์ และนายนราธิป ใจธรรม
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร