ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
สำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน (Routine to Research)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริหารและธุรการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน (Routine to Research) เมื่อวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2560 ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ในการอบรมดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ เข้าใจในวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ พลอยแหวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ อาจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และให้คำปรึกษาแก่บุคลารที่เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรทั้ง 3 วัน โดยบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ วิศวกร บรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ นักตรวจสอบภายใน และนักวิทยาศาสตร์ ทั้งสิ้น 50 คน

 

ถ่ายภาพ : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
เขียนข่าว : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร