ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมรับการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPex ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence ( EdPEx ) ในการประเมินการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแนะนำให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์นี้มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย EdPEx เป็นกรอบการดำเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดด เพื่อให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้กรอบคำถามในเกณฑ์นี้เพื่อประเมินตนเอง และค้นหาโอกาสในการพัฒนาวางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ

โดยในวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560 จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท โดย คณะกรรมการตรวจประเมินพบกรรมการประจำคณะฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมินและรับฟังสรุปภาพรวมของคณะฯ จากคณบดี พร้อมทั้งเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน รวมทั้งสุ่มสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะฯ และได้นำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจาแก่คณะฯ ตามลำดับ ซึ่งจากรายงานผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ MU EdPEx เบื้องต้น พบว่า ปีนี้คณะฯ ได้รับผลการประเมินดีขึ้น 1 ขั้น ทั้งในด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ โดยด้านกระบวนการ ได้ระดับ 2B หมายถึง คณะฯ มีการดำเนินการที่มีแนวทางเป็นระบบ เกิดประสิทธิผลให้เห็นบ้าง การนำไปปฏิบัติในบางประเด็นยังไม่ทั่วถึงทั้งองค์กร แต่เริ่มเห็นได้ว่ามีการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคต ในขณะที่ด้านผลลัพธ์ ได้ระดับ 1A หมายถึง คณะฯ มีการรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญแล้วบ้าง แต่ยังขาดแนวโน้มที่ดีและมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบน้อย ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล จะทำการสรุปผลการประเมินและส่งผลการประเมินฉบับเต็มให้คณะฯอีกครั้ง เพื่อจะได้นำมาปรับใช้และพัฒนาระบบการดำเนินงานและผลลัพธ์ในปีต่อไป

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร