ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 "วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 ภายใต้ชื่องาน “วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Grand Hall 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด มอบโล่รางวัลแก่ผู้สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รวมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0”

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 มีกำหนดการจัดงาน 2 วัน คือในระหว่างวันที่ 3 และ 4 มิถุนายน 2560 โดยภายในการจัดประชุมครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบบรรยายภาษาอังกฤษ โดยนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยสมาคมนักเรียนทุน พสวท. การบรรยายพิเศษเรื่องวิทยาศาสตร์กับการสื่อสาร โดย ดร.แทนไท ประเสริฐกุล การเสวนาเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงธุรกิจ โดย อดีตนักเรียนทุน พสวท. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่องหรรษาอากาศโชว์ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตุ๊กตาแขนกลไกและเลเซอร์วาดภาพ โดยพันเอกสิทธิโชค มุกเตียร์ การบรรยายเรื่องแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส เป็นต้น

นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมส่งผลงานวิจัยของบัณฑิต พสวท. 2 ท่าน ได้แก่ ผลงานวิจัย เรื่อง เอนไซม์ระบบเร่งปฏิกิริยาชีวภาพและชีวสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น และผลงานวิจัย เรื่อง จมูกอิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการส่วนกลาง รวมทั้งการจัดบูธแนะแนวหลักสูตรต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีน้องๆทั้งในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย อาจารย์และผู้ปกครองให้ความสนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก

 

ถ่ายภาพ : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร